Privacyverklaring en cookiebeleid

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van In Onze Gedachten BV.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, In Onze Gedachten BV, informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.


VERWERKING DOOR IN ONZE GEDACHTEN BV

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door In Onze Gedachten BV.

Door middel van dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door In Onze Gedachten BV, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) verwijzen wij u naar de antwoorden op veel gestelde vragen en het contactformulier als u daar het antwoord op uw specifieke vraag niet terug vindt.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u onze website bezoekt ,

Memorials bekijkt, reacties plaatst en in algemene zin gebruik maakt van alle faciliteiten die de website biedt. Echter, om gebruik te kunnen maken van een persoonlijk kosteloos account op de website www.inonzegedachten.nl waarin u Memorials kunt aanmaken, is het invoeren van persoonsgegevens wél noodzakelijk.

 

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR IN ONZE GEDACHTEN BV

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop

In Onze Gedachten BV uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door In Onze Gedachten BV, zoals wanneer u aangeeft acties en aanbiedingen van In Onze Gedachten BV te willen ontvangen per e-mail.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door In Onze Gedachten BV verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met In Onze Gedachten BV hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een dienst afneemt uit onze categorie Media Services.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet In Onze Gedachten BV uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op In Onze Gedachten BV rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde factuurgegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: In Onze Gedachten BV kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van In Onze Gedachten BV (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.
 • Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat In Onze Gedachten BV in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

 

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van onze dienstenuit de categorie Media Services kunnen wij (persoons)gegevens verwerken

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname van diensten (bijvoorbeeld de vervaardiging van een uitvaart-registratie): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de noodzakelijke gegevens als de contactpersoon ter plaatse, zijn of haar contactgegevens de locatie en alle overige voor de succesvolle realisatie van de betreffende dienst noodzakelijke gegevens.
 • Het aanmaken van een In Onze Gedachten BV account op onze website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam.
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres.
 • Gebruik van onze websites : hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties* die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden.

* Overigens worden er NOOIT advertenties getoond in het deel van de website www.inonzegedachten.nl waar mensen herdacht worden. Dit is slechts mogelijk in het “Onze Partners” deel van deze website.

 • Als een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheid op de hoogte te willen worden gesteld van aanvullingen en/of reacties op een geplaatste Memorial: hierbij wordt informatie verwerkt die de betreffende bezoeker zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals naam en e-mailadres.

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens).

 

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, via onze website:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
 • om u de overeengekomen diensten uit onze categorie Media Services aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie (een Memorial of onderdeel daarvan ) te plaatsen en uit te wisselen op onze website, of om indien u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, te kunnen reageren op bezoekers.
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 • om in het kader van dienstverlening en producten in het website gedeelte ‘Onze Partners en uitsluitend als u daar expliciet zelf voor kiest - gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail.
 • om u een nieuwsbrief als u zich daar expliciet voor hebt aangemeld, , gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan.
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van onze dienstenontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit In Onze Gedachten BV.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaald onderwerp in het gedeelte Onze Partners hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

 

IN ONZE GEDACHTEN BV-ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: de In Onze Gedachten BV-account. Met deze In Onze Gedachten BV-account(s) proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft u zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken.

Het door u te kiezen toegangswoord is uitsluitend bedoeld om onze accounts houders de mogelijkheid te geven de toegang tot een Memorial of onderdelen daarvan te beperken tot een door de account houder geselecteerd publiek. Er worden door In Onze Gedachten BV geen gegevens verzameld vanuit het door een bezoeker gebruikte toegangswoord. Er wordt ook geen cookie geplaatst die er voor kan zorgen dat een terugkerende bezoeker zonder gebruik van dit toegangswoord direct toegang krijgt. Dit om de 100% controle op de toegang, bijvoorbeeld na wijziging van het toegangswoord door de account houder, te behouden.

De In Onze Gedachten BV-account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling-) cookies uitschakelen (klik daarvoor bovenaan deze pagina op 'Cookie instellingen aanpassen'). Het is in principe voldoende om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen, aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen. Deze (en andere) privacy instellingen kunt u ook rechtstreeks in uw account aanpassen.

 

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken

cookies bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op onze website worden bezocht;

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze website dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

De advertenties in het Onze Partner deel van onze websites worden daar op geplaatst (na onze goedkeuring) door een partner e/of zijn uitvoerende partij. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze website alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze website. Zie voor een overzicht van deze partnerwebsites hieronder. Voor de door een partners geplaatste cookies treedt de betreffende partner daarbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij In Onze Gedachten BV de verwerkingsverantwoordelijke is.

Voor de sectie Onze Partners geldt : Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze website uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” .

 

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

 

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

 

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.


BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te

bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze privacypagina of neem contact met ons op.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens In Onze Gedachten BV als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door

gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier van In Onze Gedachten BV . Dit kunt u aanvragen via ons contactformulier en wordt u dan per mail toegestuurd..

Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.


U HEBT DE VOLGENDE RECHTEN:

 • Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor In Onze Gedachten BV geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.
 • Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij In Onze Gedachten BV of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld op de homepagina (landingspagina van onze website of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 30 augustus 2019.